Kişisel Verilerin Korunması

PROVEN Bilişim Teknolojileri (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

Bu bilinçle, Şirket olarak, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun işlenerek saklanmasına büyük bir özveriyle dikkat etmekteyiz. KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Konuyla ilgili politika ve prosedürlerimiz için
Proven KVKK Aydınlatma Metni
Proven Bilişim Teknolojileri

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Proven Bilişim Teknolojileri, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir.

Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Proven Bilişim Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler
Şirketimiz verilerin işlenme amaç ve kapsamı dâhilinde; Kimlik Verisini, İletişim Verisini, Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Verisini, Görsel ve İşitsel Verileri, Web Sitesi/Uygulama Kullanım Verisini işlemektedir. Bu kapsamda kişisel veriler aşağıdaki şekilde kategorilere ayrılmıştır.

Kimlik Verisi: Ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (Örn; TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-soyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği).

İletişim Verisi: E-posta adresi, ikametgâh adresi, sabit veya cep telefonu numarası.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Verisi: Şirketimizin faaliyet gösterdiği adresteki fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verileri (örn. giriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.).

Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf ve ses kayıtları

Web Sitesi/Uygulama Kullanım Verileri: Başvuru tarihi, web sitesinde çevrimiçi olma sıklığı/zamanları, çalışmayı tercih ettiği pozisyonlar, şehirler, çevrimiçi olunan son tarihi, son mesaj tarihi, web sitesi kullanma bilgisi (uygulama içinde yapılan her hareket ve seçim)

Söz konusu verileriniz sistemimizde imha politikamız çerçevesinde saklanacak olup, maksimum 10 (on) yıl muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Sebep ve Yöntemleri

Kişisel verileriniz; PROVEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, talebinize istinaden size hizmet ve yanıt verebilmek, aramızda kurulabilecek her türlü sözleşmenin ifası ve Şirketimizin meşru menfaatleri gereği olarak işlenebilmektedir. Bu veriler; fiziksel olarak ve/veya elektronik ortam vasıtasıyla, çağrı telefon görüşmesi yoluyla veya Çerez Politikası’nda detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla elektronik olarak toplanmaktadır.